หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Mathematics)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์)

ชื่อย่อภาษาไทย : ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Mathematics)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed. (Mathematics)

มีความรู้ ทักษะ และสร้างนวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีจิตสำนึกความเป็นครู และมีคุณธรรมนำความรู้สู่สังคม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์และโครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ มีการใช้เหตุผลที่แน่นอน โดยใช้ตรรกศาสตร์ สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์

2. ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เชื่อมโยงความรู้ และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด

3. ผลิตบัณฑิตให้สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์

4. ผลิตบัณฑิตให้สามารถ ทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์

จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต)

โครงสร้างหลักสูตร มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร 9 หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต) 102 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู (ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต) 36 หน่วยกิต

2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต) 22 หน่วยกิต

2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต) 14 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต) 60 หน่วยกิต

2.2.1 วิชาเอกบังคับ (ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต) 40 หน่วยกิต

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) 10 หน่วยกิต

2.2.3 วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ 10 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต

3.1 รายวิชา

(1) ความหมายของอักษรย่อรหัสวิชา

GEN หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ตัวเลขมีความหมายดังนี้

เลขหลักร้อย คือ กลุ่มวิชา

เลขหลักสิบและหลักหน่วย คือ ลำดับวิชา

(2) ความหมายของอักษรย่อรหัสวิชา

BED หมายถึง กลุ่มวิชาชีพครู

ตัวเลขมีความหมายดังนี้

เลขหลักร้อย คือ กลุ่มวิชา

เลขหลักสิบและหลักหน่วย คือ ลำดับวิชา

(3) ความหมายของตัวเลขหน่วยกิต

ตัวเลขหน้าวงเล็บ หมายถึงจำนวนหน่วยกิต

ตัวเลขตัวแรกในวงเล็บ หมายถึงจำนวนชั่วโมงบรรยาย

ตัวเลขตัวที่สองในวงเล็บ หมายถึงจำนวนชั่วโมงปฏิบัติ

ตัวเลขตัวที่สามในวงเล็บ หมายถึงจำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง

(4) เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตรเฉพาะด้าน (วิชาเอก) ประกอบด้วยเลข 5 หลัก มีความหมาย ดังนี้

ตัวอักษร 3 ตัวแรก (BEM) หมายถึง กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์

เลขรหัสตัวที่ 1 หมายถึง ลักษณะเนื้อหาของวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา คือ

2 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกบังคับ

3 หมายถึง กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก

4 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ

5 หมายถึง หมวดวิชาเลือกเสรี

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

GEN-101

การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต

Life Skills Development

3(2-2-5)

GEN-102

ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม

History, Philosophy and Society

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6 หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

GEN-201

ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่

Modern Civic Responsibilities

3(2-2-5)

GEN-202

โลกและอาเซียน

ASEAN and the World

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร

9 หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

GEN-301

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

3(2-2-5)

GEN-302

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

Foundation English

3(2-2-5)

GEN-303

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ

English for Communication in the Work place

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

9 หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

GEN-401

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

Mathematics and Statistics in Daily Life

3(2-2-5)

GEN-402

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

Science for Quality of Life

3(2-2-5)

GEN-403

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Technology management and innovation

3(2-2-5)

2.หมวดวิชาเฉพาะ

102 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู

36 หน่วยกิต

2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ

22 หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

BED-101

ความเป็นครู

Teaching Profession

3(2-2-5)

BED-102

จิตวิทยาสำหรับครู

Psychology for teachers

3(2-2-5)

BED-103

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

Curriculum development and learning management

3(2-2-5)

BED-104

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

Innovation and information technology for teachers

3(2-2-5)

BED-105

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

Learning Outcomes Measurement and Evaluation

3(3-0-6)

BED-106

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

Research for Learning Development

3(2-2-5)

BED-107

ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

Language for Communication for Teachers

3(2-2-5)

BED-108

การประกันคุณภาพการศึกษา

Educational Quality Assurance

2(1-2-3)

2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

14 หน่วยกิต/ชั่วโมงปฏิบัติ

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

BED-109

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1

Professional Practicum I

1(0-2-2)

BED-110

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2

Professional Practicum II

1(0-2-2)

BED-111

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

Teaching Internship I

6(0-18-9)

BED-112

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

Teaching Internship II

6(0-18-9)

2.2 กลุ่มวิชาเอก

60 หน่วยกิต

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

40 หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

BEM-201

หลักการคณิตศาสตร์

Principles of Mathematics

3(2-2-5)

BEM-202

เรขาคณิตเบื้องต้น

Introduction to Geometry

3(2-2-5)

BEM-203

ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น

Introduction to Probability and Statistics

3(2-2-5)

BEM-204

พีชคณิตระดับวิทยาลัย

College Algebra

3(2-2-5)

BEM-205

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

Calculus and Analytic Geometry 1

2(1-2-3)

BEM-206

ทฤษฎีจำนวน

Number Theory

3(2-2-5)

BEM-207

ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์

Mathematical Logic

3(2-2-5)

BEM-208

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2

Calculus and Analytic Geometry 2

3(2-2-5)

BEM-209

การสำรวจเรขาคณิต

Survey of Geometry

3(2-2-5)

BEM-210

พีชคณิตนามธรรม

Abstract Algebra

3(2-2-5)

BEM-211

คณิตศาสตร์ดิสครีต

Discrete Mathematics

3(2-2-5)

BEM-212

พีชคณิตเชิงเส้น

Linear Algebra

3(2-2-5)

BEM-213

การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์

Mathematical Analysis

3(2-2-5)

BEM-214

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

Ordinary Differential Equations

3(2-2-5)20

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก

10 หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

BEM-301

พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

Mathematics Teaching in Elementary School

3(2-2-5)

BEM-302

พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

Mathematics Teaching in High School

3(2-2-5)

BEM-303

ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์

English for Mathematics Teachers

2(1-2-3)

BEM-304

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

Mathematical Skills and Processes

2(1-2-3)

2.2.3 วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง

10 หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

BEM-401

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Innovation and Technology for Mathematical Learning Management

2(1-2-3)

BEM-402

การสัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา

Seminar on Mathematics Education

2(1-2-3)

BEM-403

โครงงานคณิตศาสตร์

Mathematics Projects

2(1-2-3)

BEM-404

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านคณิตศาสตร์และสถิติศึกษา

Computer Program in Mathematics and Statistics Studies

2(1-2-3)

BEM-405

การวิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา

Research in Mathematics Education

2(1-2-3)

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กำหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือเลือกเรียนรายวิชาในสถาบัน ในอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะและได้รับอนุมัติจากคณบดีที่หลักสูตรนั้นสังกัด

ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

1. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งภาครัฐหรือเอกชนเพื่อสอน/ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตั้งแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา

2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา

3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

4. นักวิจัยทางคณิตศาสตร์

5. นักวิชาการศึกษา

6. นักสถิติ

7. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

8. นัก Data Miningเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์: 08:30น. - 17:00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 08:30น. - 17:00น.

ที่อยู่ติดต่อ

749, 1 ถ. ชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์

045 283 772