วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Primary Care System Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ)

ชื่อย่อ : วท.ม. (การจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Master of Science (Primary Care System Management)

ชื่อย่อ : M.Sc. (Primary Care System Management)

บูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีกับศาสตร์การจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนให้เป็นนักจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นผู้ให้บริการสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม และผู้นำทางวิชาการในระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีทักษะ ความรอบรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพนักสาธารณสุขอย่างสมบูรณ์ มุ่งเน้นการเรียนรู้โดยใช้หน่วยงานและชุมชนเป็นฐาน และพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ มีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อพัฒนานักจัดการสาธารณสุขให้มีสมรรถนะในการจัดการ การปฏิบัติ และศึกษาค้นคว้านวัตกรรม ดังนี้

1. ผู้เรียนสามารถประยุกต์องค์ความรู้กระบวนการเวชศาสตร์ครอบครัว ในการบริการประชาชนด้วยจิต

สาธารณะและหัวใจความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์องค์ความรู้เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ

3. ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปสู่การทำวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบ

สุขภาพปฐมภูมิและสุขภาวะของประชาชน

4. ผู้เรียนพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นผู้นำด้านการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ และวิชาการสาธารณสุขที่ทันสมัยและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี

5. ผู้เรียนพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 (21th Century Skill) ได้แก่ ทักษะารสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล องค์กร ชุมชน และท้องถิ่น และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

จำนวนหน่วยกิต

          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต จำแนกเป็น 2 แผน คือ

          1 แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำ วิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต

          2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร 

ลำดับที่

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

  แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

1

1.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

N/C

N/C

 

1.2 หมวดวิชาบังคับ

24

24

 

1.3 หมวดวิชาเอกเลือก

3

9

2

วิทยานิพนธ์

12

-

3

การค้นคว้าอิสระ

-

6

        หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

39

39

1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Courses) 

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

M.SC-001

การใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข

(Technology Media Using for Public Health Profession)

(N/C)

M.SC-002

ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข

(English for Public Health Profession)

(N/C)

M.SC-003

พัฒนาการของระบบสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย

(Development of Primary Care System in Thailand )

(N/C)

 

2.หมวดวิชาบังคับ (Core Courses) จำนวน  24 หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

M.SC-101

การจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ

(Primary Care System Management)

3(2-2-5)

M.SC-102

วิทยาการระบาดประยุกต์ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

(Applied Epidemiology in Primary Care System)

3(2-2-5)

M.SC-103

การวิจัยสาธารณสุขประยุกต์

(Applied Public Health Research)

3(2-2-5)

M.SC-104

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

(Innovation Development for Health Promotion)

3(2-2-5)

M.SC-105

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ

(Health Education and Behavioral health Science)

3(2-2-5)

M.SC-106

การจัดการดูแลสุขภาพครอบครัว

(Family health Care Management)

3(2-2-5)

M.SC-107

การจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

(Environmental and Occupational Health in Primary Care System)

3(2-2-5)

M.SC-108

พลวัตรการจัดการสุขภาพชุมชน

(Dynamic of Community Health Management)

3(2-2-5)

 

3.หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

M.SC-201

การพัฒนาภาวะผู้นำสุขภาพชุมชน

(Development of Community Health Leadership)

3(2-2-5)

M.SC-202

การจัดการสุขภาพชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(Community Health Management based on Sufficiency Economy Philosophy)

3(2-2-5)

M.SC-203

การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและนวัตกรรมการชะลอวัย

(Aging Care Promotion and Anti-aging Innovation)

3(2-2-5)

M.SC-204

การดูแลสุขภาพที่บ้าน

(Home Health Care)

3(2-2-5)

M.SC-205

การใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชน

(Herbal and Used  and Folk Wisdom for Community health promotion)

3(2-2-5)

M.SC-206

การคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

(Consumer Protection and Pharmacological Management in Primary Care System)

3(2-2-5)

M.SC-207

การจัดการทันตกรรมในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

(Dental Health Management in Primary Care System)

3(2-2-5)

M.SC-208

การศึกษาดูงานการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิในประชาคมอาเซียน

(Primary Care System Management Study in Asian Community)

3(2-2-5)

 

4.การค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

M.SC-901

การค้นคว้าอิสระ(Independent  Study)

6

 

5.หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

M.SC-902

วิทยานิพนธ์ (Thesis)

12

1 ผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุขและสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ

2 นักวิชาการสาธารณสุข/ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ/ เจ้าหน้าที่บริหารงานด้านสาธารณสุขในหน่วยงานสาธารณสุขและสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ

3 ผู้บริหาร และนักวิชาการสาธารณสุข/นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4 นักวิจัยด้านสาธารณสุขในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

5 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

6 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและบริการสุขภาพเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์: 08:30น. - 17:00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 08:30น. - 17:00น.

ที่อยู่ติดต่อ

749, 1 ถ. ชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์

045 283 772