ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ชื่อย่อ : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Education (Educational Administration)

ชื่อย่อ : M.Ed. (Educational Administration)

นักบริหารการศึกษาที่มีความรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม จะสามารถพัฒนา การศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้สำเร็จ สอดคล้องเป็นอย่างดีกับแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1) ผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเป็นนักบริหารที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการบริหารและการจัดการ

2) ผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมากับงานที่ปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) ผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้ใฝ่รู้ และสามารถเสาะแสวงหาความรู้ใหม่โดยอาศัยการวิจัย

4) ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถพัฒนาตนเองได้

5) ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถพัฒนาผู้อื่น ช่วยให้ผู้อื่นพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพได้

6) ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม และมีความโปร่งใสทั้งในชีวิตส่วนตัวและการประกอบอาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียด

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก (2)

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

N/C

N/C

หมวดวิชาบังคับ

24

24

หมวดวิชาเลือก

6

12

การค้นคว้าอิสระ

-

6

วิทยานิพนธ์

12

-

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

42

42

1.หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

MED-001

จิตวิทยาการเรียนรู้

(Psychology of Learning)

(N/C)

MED-002

ภาษาอังกฤษสำหรับการบริหาร

(English for the Executives)

(N/C)

2.หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

MED-101

พื้นฐานการศึกษา

(Foundations of Education)

3(3–0-6)

MED-102

หลักการ ทฤษฎี และการจัดการบริหารการศึกษา

(Principals, Theories, and Practices of Education Administration)

3(3–0-6)

MED-103

วิทยาการวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา

(Research Methodology in Education)

3(3–0-6)

MED-104

ความเป็นมืออาชีพในการจัดการและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา

(Professional Education Management and Administration for Education Reform)

3(3–0-6)

MED-105

จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา และกฎหมายการศึกษา

(Professional Code of Ethics for Educational Administrators)

3(3–0-6)

MED-106

การประกันคุณภาพการศึกษา

(Educational Quality Assurance)

3(3–0-6)

MED-107

การฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

(Professional Practicum in Educational Administration)

3(3–0-6)

MED-108

นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา

(Innovation Technology and Information for Education)

3(3–0-6)

3.หมวดวิชาเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยสามารถเลือกศึกษาได้จากวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

MED-201

การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศ

(Comparative Studies of Educational Administration)

3(3-0-6)

MED-202

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

(Human Resource Management)

3(3-0-6)

MED-203

การบริหารงานวิชาการและคุณภาพทางการศึกษา

(Academic and Quality Management in Education)

3(3-0-6)

MED-204

นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา

(Policy and Planning for Educational Development)

3(3-0-6)

MED-205

การสัมมนาทางการบริหารจัดการศึกษา

(Seminar in Educational Administration and Management)

3(3-0-6)

MED-207

การบริหารจัดการการศึกษาตลอดชีวิต

(Life-Long Education Management)

3(3-0-6)

MED-208

การวางแผนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อท้องถิ่น

(Planning and Development for the Local Curriculum)

3(3-0-6)

MED-209

การพัฒนาพฤติกรรมผู้บริหารการศึกษา

(Behavioral Development for Educational Administrators)

3(3-0-6)

MED-210

การบัญชีเพื่อการบริหารการเงินสำหรับผู้บริหารการศึกษา

(Managerial Accounting for Educational Administrators)

3(3-0-6)

MED-211

การบริหารงานวิจัยสำหรับนักบริหารการศึกษา

(Management of Research for the Educational Administrators)

3(3-0-6)

MED-212

จริยธรรมและคุณธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา

(Ethics for Educational Administrators)

3(3-0-6)

MED-213

การออกแบบการเรียนรู้สำหรับผู้บริหารการศึกษา

(Design of Learning Process for Educational Administrators)

3(3-0-6)

MED-214

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับผู้บริหารการศึกษา

(Education Information System for Educational Administrators)

3(3-0-6)

MED-215

วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย

(Statistical Methodology in Research)

3(3-0-6)

MED-216

กลวิธีการนิเทศสำหรับผู้บริหารการศึกษา

(Tactic of Educational Supervision for Educational Administrators)

3(3-0-6)

MED-217

ระบบการสร้างความสัมพันธ์สถาบันการศึกษากับชุมชน

(Institutional and Community Relationship)

3(3-0-6)

MED-218

กฎหมายทางการศึกษาสำหรับผู้บริหารการศึกษา

(Educational Laws)

3(3-0-6)

MED-219

เศรษฐศาสตร์สำหรับนักบริหารการศึกษา

(Economics for Educational Administrators)

3(3-0-6)

MED-220

การบูรณาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไทย

(Integration of Economics, Social, and Thai Political System)

3(3-0-6)

MED-221

การสร้างวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการบริหารการศึกษา

(Building a Vision and Strategies for Educational Administration)

3(3-0-6)

MED-222

ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

(National Development Theories According to His Majesty’s Initiatives)

3(3-0-6)

MED-223

หลักการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้

(Principles of Education and Instruction)

3(3-0-6)

4.การค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ จำนวน 6 หน่วยกิต

แผน ก (2) ทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ข ทำการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

MED-901

การค้นคว้าอิสระ

(Independent Study)

6

MED-902

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

12

1) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

2) อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัยในมหาวิทยาลัย

3) รับราชการในหน่วยงานราชการด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม

4) ทำงานในหน่วยงานด้านการศึกษาและวิจัยเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์: 08:30น. - 17:00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 08:30น. - 17:00น.

ที่อยู่ติดต่อ

749, 1 ถ. ชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์

045 283 772