มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น UMT

หลักสูตร

  • หลักสูตรทั้งหมด
  • หลักสูตรปริญญาตรี
  • หลักสูตรปริญญาโท
  • หลักสูตรปริญญาเอก
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
  • หลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาปฐมวัย
หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ci)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.Pol.Sc.)
บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิจ (D.B.A.)
รัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต (D.Pol.Sc.)
ศึกษาศาตรดุษฏีบัณฑิต (D.Ed.)
วิชาชีพครู
วิชากัญชาศาสตร์
โหราศาสตร์และการพยากรณ์
STEM 1 พื้นฐาน