หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Law

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อภาษาไทย : ..

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Law

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : LL.B.

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตคุณภาพ มีศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพควบคู่

คุณธรรมจริยธรรม เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความคิดสรรค์ มีทักษะดิจิทัล เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความยุติธรรม นำองค์ความรู้ทางกฎหมายไปใช้เพื่อผดุงความยุติธรรมและพัฒนาสังคม

ลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้คุณภาพ การเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนี้

1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้บรรดากฎหมายพื้นฐานที่จำเป็น สามารถใช้หลักกฎหมายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความสำคัญสำหรับการนำไปปรับใช้กฎหมายอื่น ๆ มีความรอบรู้ทั้งวิชาการ วิชาชีพพร้อมทำงาน และเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงไป หรือค้นคว้าวิจัย หรือในการประกอบวิชาชีพ

2 ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพหรือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ

3 ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คิดอย่างมีวิจารณาญาณ มีความเป็นผู้นำ และเป็นผู้ประกอบการในการแก้ปัญหาทางวิชาชีพตนและวิชาชีพอื่นและสามารถหาข้อยุติหรือเสนอทางเลือกโดยคำนึงถึงหลักยุติธรรมและหลักนิติธรรม

4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นหลักนิติธรรม จริยธรรมนักกฎหมาย รับผิดชอบต่อประชาชน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)


PLO1
อธิบายหลักการ แนวคิด หลักกฎหมาย ของกฎหมายพื้นฐานได้
PLO2
อธิบาย แนวคิด หลักกฎหมาย กฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายวิธีสบัญญัติได้
PLO3
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านกฎหมายในการประกอบวิชาชีพได้
PLO4

บูรณาการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและสังคมได้

PLO5

วิพากษ์ วิจารณ์ โต้แย้ง และรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื่นเกี่ยวกับแนวคิด หลักกฎหมายบทบัญญัติในกฎหมายได้

PLO6

มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุผล มีความเป็นผู้นำ และเป็นผู้ประกอบการในการแก้ปัญหาทางวิชาชีพตนและวิชาชีพอื่นได้

PLO7
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตใจเมตตา มีความโอบอ้อมอารี มีจิตสาธารณะต่อวิชาชีพตนเองและวิชาชีพอื่นตามหลักจรรยาบรรณของนักกฎหมาย
PLO8
วิเคราะห์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มีส่วนร่วม จำแนกแยกแยะ ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเป็นธรรม และสามารถปรับตัวเข้ากับวิชาชีพตนและวิชาชีพอื่นได้ตามหลักนิติธรรม


จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต) 120 หน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) 24 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต) 90 หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาทฤษฎี (ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) 42 หน่วยกิต

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ (ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต) 36 หน่วยกิต

2.3) กลุ่มวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 12 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 6 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา

กลุ่มวิชาเพื่อการสื่อสาร

8 หน่วยกิต

GEN-101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication

2(1-2-3)

GEN-102

ภาษาไทยกับการรู้เท่าทันอย่างสร้างสรรค์ Thai language and Creative literacy

2(1-2-3)

GEN-103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication

2(1-2-3)

GEN-104

ภาษาอังกฤษกับเพื่อนวัตกรรมสังคม English for Social Innovation

2(1-2-3)

รหัสวิชา

กลุ่มวิชาส่งเสริมทักษะชีวิต

8 หน่วยกิต

GEN-201

คุณค่าของความสุข Values of Happiness

2(1-2-3)

GEN-202

มนุษย์กับศาสตร์การใช้ชีวิต Human and Science living

2(1-2-3)

GEN-203

ความรู้การเงินส่วนบุคคลยุคดิจิทัล Personal Finance literacy in Digital Age

2(1-2-3)

GEN-204

การคิดเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Critical Thinking for Business Development

2(1-2-3)

รหัสวิชา

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

5 หน่วยกิต

GEN-301

การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล Living in the Digital Age

2(1-2-3)

GEN-302

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน Technology and Innovation for Community

3(2-4-3)

รหัสวิชา

กลุ่มวิชาสหศาสตร์

3 หน่วยกิต

GEN-401

UMT เพื่อชุมชน The Eastern University of Management

and Technology for Community

3(0-6-3)

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

2.1

กลุ่มวิชาทฤษฎี (บังคับ) (ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต)

42 หน่วยกิต

LWC-101

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (Introduction to Law)

2(1-2-3)

LWC-102

กฎหมายมหาชนเบื้องต้น (Introduction of Public Law)

2(1-2-3)

LWC-103

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (Legal History)

2(1-2-3)

LWC-104

กฎหมายแพ่ง 1 (กฎหมายบุคคลและนิติกรรมและสัญญา Civil Law 1)

2(1-2-3)

LWC-105

กฎหมายแพ่ง 2 (กฎหมายลักษณะหนี้และละเมิด Civil Law 2)

2(1-2-3)

LWC-106

กฎหมายทรัพย์สิน (Property Law)

2(1-2-3)

LWC-107

กฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law)

2(1-2-3)

LWC-108

กฎหมายอาญาภาคทั่วไป (Criminal Law :General Principles)

3(2-2-5)

LWC-109

กฎหมายอาญาภาคความผิด (Criminal Law : Specific Offenses)

3(2-2-5)

LWC-110

กฎหมายธุรกิจ 1(Business Law 1)

2(2-1-3)

LWC-111

กฎหมายธุรกิจ 2 (Business Law 2)

2(2-1-3)

LWC-112

กฎหมายธุรกิจ 3 (Business Law 3)

2(2-1-3)

LWC-113

กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด (Bills and Current Account Law)

2(2-1-3)

LWC-114

กฎหมายครอบครัว (Family Law)

2(2-1-3)

LWC-115

กฎหมายมรดก (Succession Law)

2(2-1-3)

LWC-120

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (Constitution of Courts of Justice)

2(2-1-3)

LWC-122

กฎหมายดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (Digit Law For Socio-economic Development)

2(2-1-3)

LWC-126

จรรยาบรรณและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย (Ethics and Legal Professional)

2(2-1-3)

LWC-127

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (English For Lawyers)

2(2-1-3)

2.2

กลุ่มวิชาปฏิบัติการ (บังคับ) (ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)

36 หน่วยกิต

LWC-116

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (Civil Procedure Law)

3(2-2-5)

LWC-117

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Criminal Procedure Law)

3(2-2-5)

LWC-118

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (Administrative Procedure Law)

3(2-2-5)

LWC-119

กฎหมายลักษณะพยาน (Law of Evidence)

2(2-1-3)

LWC-123

การใช้และตีความกฎหมาย (Application and Interpretation of Law)

2(2-1-3)

LWC-124

การว่าความ การถามพยานและการจัดทำเอกสาร (Advocacy, Examination and Legal Documents Preparation)

3(2-2-5)

LWC-125

การค้นคว้าและการจัดทำเอกสารเบื้องต้น (Trake Grabs and Preliminaty)

3(2-2-5)

LWC-128

ห้องปฏิบัติการด้านกฎหมาย (Law Lab)

3(2-2-5)

LWC-129

ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

3(2-2-5)

LWC-130

บริการกฎหมายสู่ชุมชน (Legal Service to the Community)

3(2-2-5)

LWC-131

การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา (Preparation for Internship and Cooperative Education)

1(0-120-0)

LWC-132

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Practice Professional Experience)

2(0-240-0)

LWC-133

โครงงานทางกฎหมาย (Legal Project)

6(0-560-0)

LWC-134

สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

6(0-560-0)

2.3

กลุ่มวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)

12 หน่วยกิต

LWC-201

กฎหมายภาษีอากร (Taxation Laws)

3(2-2-5)

LWC-202

การสืบสวนและการสอบสวน (Detection and Investigation)

3(2-2-5)

LWC-203

กฎหมายล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีในศาลล้มละลาย (Bankruptcy Laws and Procedures)

3(2-2-5)

LWC-204

กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (Labor Laws and Procedure)

3(2-2-5)

LWC-205

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (Laws of Juvenile and Delinquency and Procedures)

3(2-2-5)

LWC-206

นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Sciences)

3(2-2-5)

LWC-207

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง (Public International Law)

3(2-2-5)

LWC-208

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา (Private and Criminal International Law)

3(2-2-5)

LWC-209

กฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Law)

3(2-2-5)

LWC-210

กฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Introduction to Law and Sustainable Development)

3(2-2-5)

LWC-211

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Laws)

3(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 6 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย


1 ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการหรือเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

2 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

3 ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4 เจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

5 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

6 เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

7 พนักงานไต่สวนระดับต้น (ปฏิบัติการ) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

8 เจ้าหน้าที่สืบสวน สอบสวน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

9 เจ้าพนักงานเลือกตั้ง งานกฎหมายและคดี งานสอบสวนสอบสวนและวินิจฉัย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

10 พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงยุติธรรม

11 นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

12 นักวิชาการที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

13 ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

14 ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ศาลปกครองหรือพนักงานคดีปกครอง สำนักงานปกครอง

15 นายทหารพระธรรมนูญ กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม

16 พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

17 ทนายความ

18 นิติกรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์: 08:30น. - 17:00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 08:30น. - 17:00น.

ที่อยู่ติดต่อ

749, 1 ถ. ชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์

045 283 772