วิชาชีพครู

ชื่อหลักสูตร     

      ชื่อภาษาไทย              : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต    สาขาวิชาชีพครู

             ชื่อภาษาอังกฤษ         : Graduate Diploma Program in Teaching Profession

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

          ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

          ชื่อย่อ (ภาษาไทย)        : .บัณฑิต (วิชาชีพครู)

          ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Graduate Diploma (Teaching Profession)

          ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    : Grad.Dip. (Teaching Profession)

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพครู ให้มีความสามารถในการปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แสวงหาความรู้อยู่เสมอและอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

        (1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้- ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และมีทักษะในการสอน

               (2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเคร่งครัดในมาตรฐานวิชาชีพครู

               (3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวให้ทำงานได้ดีทั้งรูปของทีม และทำงานโดยลำพังตนเอง

               (4) เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นผู้รักการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความสามารถทำการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้  วิธีการสอน วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

               (5)  เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะและสมรรถนะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อันประกอบด้วย

                      1) มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

                      2) มีความอดทน ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการทำงานร่วมกันกับผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม

                      3) มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่

                      4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้

                       5) มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

                     6) มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                                      35   หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาบังคับ  (Required Course)               27   หน่วยกิต

               (2) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                      8    หน่วยกิต   

                                                          รวม                          35    หน่วยกิต

1.หมวดวิชาบังคับ            

รหัสวิชา

กลุ่มวิชาเพื่อการสื่อสาร

หน่วยกิต

GDT551

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

(Learning Management and Classroom Management)

3(2-2-5)

GDT552

ภาษาและวัฒนธรรม

(Language and  Culture)

3(2-2-5)

GDT553 

การประกันคุณภาพการศึกษา

(Educational Quality Assurance)

3(2-2-5)

GDT554 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

(Research for Learning Development)

3(2-2-5)

GDT555

ความเป็นครู และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

(Teacher Profession and  Morality,  Ethics)

3(2-2-5)

GDT556

จิตวิทยาสำหรับครู

(Psychology for  Teachers)

3(2-2-5)

GDT557

นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

(Innovation and Information  Technology  for Education)

3(2-2-5)

GDT558

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

(Educational  Measurement  and  Evaluation)

3(2-2-5)

GDT559

ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร

(Philosophy of Education and Curriculum)

3(2-2-5)

2.หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน   1 รายวิชา       จำนวน  2  หน่วยกิต

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู       2 รายวิชา       จำนวน  หน่วยกิต

รหัสวิชา

กลุ่มวิชาเพื่อการสื่อสาร

หน่วยกิต

GDT561

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

(Professional Experiences)

2(90)

GDT562

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1

(Teaching Professional Practicum 1)

3(300)

GDT563

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2

(Teaching Professional Practicum 2)

3(300)

 

(1) อาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน

(2) อาชีพนักวิชาการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

(3) อาชีพนักวิจัยด้านการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์: 08:30น. - 17:00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 08:30น. - 17:00น.

ที่อยู่ติดต่อ

749, 1 ถ. ชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์

045 283 772