สมัครเรียน / ชำระค่าธรรมเนียม / ตรวจสอบข้อมูล

นโยบายการคุ้มครองสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผล ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ซึ่งมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดยมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเรียนว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้ใช้ ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้ บริการของเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น แต่ละเว็บไซต์โดยเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (hack)หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุ ดังกล่าวทั้งหมด

**ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว**

• ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน

• กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ

• การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม   [ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้นเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์: 08:30น. - 17:00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 08:30น. - 17:00น.

ที่อยู่ติดต่อ

749/1 ถ. ชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์

045 283 772