มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น UMT

หลักสูตร

บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิจ (D.B.A.)
รัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต (D.Pol.Sc.)
ศึกษาศาตรดุษฏีบัณฑิต (D.Ed.)