มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น UMT

หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ci)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.Pol.Sc.)