มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น UMT

หลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาปฐมวัย
หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ