Welcome To UMT

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

ทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้อย่างเดียวคงไม่พอแต่กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนั้นสำคัญกว่า UMT ตั้งใจผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะใหม่ๆ สำหรับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทักษะที่ว่านี้คือ ทักษะการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถชี้นำตนเองได้และมีความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐกิจ-สังคม และเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกต่อโลก UMT ทำงานหนักมาโดยตลอดที่จะส่งเสริมให้มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะถ่ายทอดความรู้ กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ และพวกเขาเหล่านี้จะต้องเป็น Coach ที่ดี และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพระดับที่พร้อมจะแข่งขันในเวทีโลก ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับการเรียนที่นี้ Welcome to UMT ดร. จินติยา จินารัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น UMT ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทาง เพจ facebook หรือโทร 045-283772 (UMT)

20 มี.ค. 67
จำนวนการเข้าชม 577 ครั้ง
18 มี.ค. 67
จำนวนการเข้าชม 115 ครั้ง
29 ม.ค. 66
จำนวนการเข้าชม 329 ครั้ง
1 ก.พ. 66

สาสน์จาก อธิการบดี

ดร.จินติยา จินารัตน์


การเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลกดิจิตอลทำให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งความรู้ได้มากขึ้น เร็วขึ้น และเท่าเทียมกันมากขึ้น นั้นหมายความว่าการเรียนรู้แบบเดิมจากสถาบันอุดมศึกษาจะไม่สามารถทำให้นักศึกษามีความแตกต่างจากคนอื่นที่ไม่มีโอกาสเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีตระหนักถึงการผลิตบัณฑิตรูปแบบใหม่ที่เน้นการนำความรู้ไปใช้ ในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่เรียกว่า “บัณฑิตสมรรถนะสูง” พร้อมที่จะรับมือกับความท้าท้ายของโลกและยุคสมัยที่มีการพลวัตอย่างฉับพลัน จากความเชื่อที่ว่าความรู้ที่มีอยู่มากมาย แต่หากไม่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นได้ ความรู้นั้นย่อมไม่มีคุณค่าใดๆ

“บัณฑิตสมรรถนะสูง” ที่มหาวิทยาลัยต้องการพัฒนา คือ ผู้ที่มีสมรรถนะในการทำงาน สร้างงานคุณภาพสูง และมีความสุขในการดำรงชีวิตในทุก ๆ ด้าน มหาวิทยาลัยมุ่งบ่มเพาะ “ทักษะการจัดการ” ที่บัณฑิตสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน นั้นหมายถึง การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี ใช้สติปัญญาทางวิชาการและวิชาชีพอย่างกล้าหาญในการรับมือกับบทบาทหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะศึกษาในสาขาวิชาใดก็ตาม รวมทั้งการบ่มเพาะ “ทักษะเทคโนโลยี” ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหลักที่ช่วยให้งานสำเร็จ ในการรังสรรค์สิ่งใหม่ หลักการ กระบวนการ วิธีคิด วิธีปฏิบัติ ความคิดที่สร้างสรรค์มาเป็นเครื่องมือช่วยให้จัดการสิ่งต่าง ๆ ตามปรัชญาที่ว่า “จินตนาการนำความรู้”

Imagine Beyond Knowledge
วิสัยทัศน์ (Vision)

มหาวิทยาลัยด้านนวัตกรรมการจัดการและเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สังคม Innovative Management Creative Technology University

พันธกิจ (Mission)

1.สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างมูลค่าในระบบเศรษฐกิจ พัฒนาสมรรถนะและทักษะในการทำงาน มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สามารถนำไปประยุกต์เพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2.สร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย เพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการในท้องถิ่น

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการการบริการวิชาการและสรรพวิทยาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของพลเมืองให้ตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

5. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยความร่วมมือกับเครือข่ายสถาน ประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะด้านการจัดการและเทคโนโลยี สามารถเป็นผู้ประกอบการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และเครือข่ายด้านวิจัย เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนในท้องถิ่น ให้มีความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่ยั่งยืนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

อ่านประกาศรับสมัครและรายละเอียด

กรอกข้อมูลใบสมัคร

ชำระค่าสมัครเรียน และตรวจสอบสถานะการสมัคร

พิมพ์ใบสมัคร


สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรปริญญา / หลักสูตรระยะสั้น สมัครเรียนออนไลน์ หลักสูตรป.บัณฑิต

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น


Media

Double click